Các biến toàn cục có sẵn trong PHP

Trong PHP có những biến cục bộ dạng mảng được định nghĩa trước. Các biến này bạn có thể truy cập ở bất kỳ đâu. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ các biến sau: $_SERVER, $GLOBALS, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_FILES, $_COOKIE, $_SESSION Biến $_SERVER $_SERVER là một mảng chứa các thông tin do Server sinh ra như Header, Path, Location Script. Một số thông tin bạn có […]